نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه لوازم کمک آموزشی و وسایل دست ساخت دانشجویان نابینای دانشگاه رازی

نمایشگاه لوازم کمک آموزشی و وسایل دست ساخت دانشجویان نابینای دانشگاه رازی


بر پایی نمایشگاه لوازم کمک آموزشی و وسایل دست ساخت دانشجویان نابینای دانشگاه رازی در طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی