نشست علمی معماری و برنامه ریزی روستایی، چرا و چگونه؟

نشست علمی معماری و برنامه ریزی روستایی، چرا و چگونه؟نشست علمی با موضوع معماری و برنامه ریزی روستایی، چرا و چگونه؟ با همکاری انجمن علمی گروه جغرافیا و انجمن علمی گروه معماری روز دوشنبه (4/9/98) با حضور دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی و سخنرانی آقایان دکتر جواد گودینی، دکتر هادی عبادی و دکتر بیژن کلهرنیا (از اعضای هیأت علمی گروه معماری دانشگاه رازی)، دکتر جعفر توکلی، دکتر حسن ذوالفقاری و دکتر آئیژ عزمی (از اعضای هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه رازی) در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

محورهای اصلی نشست

  • سلطه گفتمان شهر بر روستا در ادبیات منظوم ایران و نقش معماری در آن(سخنران: دکتر جواد گودینی)
  • معرفی ویژگیهای معماری روستایی با تأکید بر روستاهای منطقه اورامانات(دکتر هادی عبادی)
  • تحول تاریخی بافت و معماری روستاها در ایران و اثرات الگوهای جدید توسعه بر آنها(دکتر بیژن کلهرنیا)
  • آشنایی با مورفولوژی سکونتگاههای روستایی(دکتر جعفر توکلی)
  • ویژگیها و اهمیت مساکن همساز با اقلیم(دکتر حسن ذوالفقاری)
  • آسیب شناسی بهسازی مسکن روستایی با محوریت معماری بومی و مدرن روستایی(دکتر آئیژ عزمی)