نشست علمی بررسی سپیده دم کشاورزی و روستا نشینی در زاگرس مرکزی

نشست علمی بررسی سپیده دم کشاورزی و روستا نشینی در زاگرس مرکزینشست علمی بررسی سپیده دم کشاورزی و روستا نشینی در زاگرس مرکزی توسط انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه برگزار شد.