نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی

نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانینخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی با همکاری علمی و معنوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران برگزار شد.این جشنواره با حضور جناب آقای دکتر غلامی وزیر علوم در محل پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.پیشکسوتان نقد، ناقدین برتر و نقدهای برتر در حوزه ها و رشته های مختلف علوم انسانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حوزه تاریخ نیز مقاله عضو هیأت علمی و دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی " دکتر روح الله بهرامی "تحت عنوان " نقدی بر منطق تحلیلی و روش شناسی اسلام متصوفان " که نقد اثر نویسنده تونسی محمد طیب تحت عنوان" اسلام متصوفان " بود به عنوان نقد برتر در حوزه مطالعات تاریخ اسلام مورد تجلیل قرار گرفت.