موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در المپیاد کشوری تبریک میگوییم.

موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در المپیاد کشوری تبریک میگوییم.موفقیت دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در المپیاد کشوری تبریک میگوییم.

1- خانم نوشین اله مرادی (رتبه 8 کشوری) - علوم قرآن و حدیث

2- خانم فائزه بهتویی (رتبه 14 کشوری) - علوم قرآن و حدیث

3- خانم کوثر ابر وزن (رتبه 20 کشوری) - علوم قرآن و حدیث

4- آقای محمد رنود (رتبه 20 کشوری) - علوم جغرافیا