مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی



در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق و تاریخ به شرح زیر می باشد:

 

  • گرایش های کارشناسی: حقوق
  • گرایش های کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
  • کارشناسی ارشد : تاریخ اسلام – باستان شناسی- تاریخ ایران اسلامی