مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلیرشته های آموزشی گروه جغرافیا:
- کارشناسی رشته جغرافیا با گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی
- کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)
- کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی(آب و هوا شناسی محیطی)
- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ربزی روستایی(مدیریت توسعه پایدار روستایی)
- دکتری آب و هواشناسی
-دکتری ژئومورفولوژی