مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

گرایش های کارشناسی:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی

گرایش های کارشناسی ارشد:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 •  آموزش زبان انگلیسی 
 • زبانشناسی

گرایش های دکتری:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبانشناسی