معرفی پرسنل

معرفی پرسنل1- ناصر داودی با مدرک کارشناسی ارشد رشته کتابداری با گرایش مدیریت اطلاعات و مسئول هماهنگی کتابخانه
2- خانم فتانه خلیلی کارشناس ارشد مدیریت و مسئول بخش امانات
3- خانم فرحناز هجرانی پور مسئول بخش مرجع و مجلات و کارشناس رشته کتابداری