نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی و اجرایی

معاون پژوهشی و اجرایی


معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 

 دکتر حسن ذوالفقاری 

تلفن:08334267633
پست الکترونیکی: h.zolfaghari[at]razi.ac.ir