نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


دکتر حسن ذوالفقاری 

دانشیار گروه جغرافیا
تلفن:08334267633
پست الکترونیکی: 
h.zolfaghari [at] razi.ac.ir