نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی

معاون آموزشی


 دکتر شهریار همتی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 تلفن : 

 پست الکترونیکی : sh.hemati[at]yahoo.com