نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی

معاون آموزشی


              

 
دکتر شهریار همتی
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
  تلفن: -
  پست الکترونیکی: sh.hemati[at]yahoo.com