معاونت آموزشی دانشکده ادبیات

معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی                  

دکتر فیروز مجرد

تلفن:34267125
پست الکترونیکی:
f_mojarrad [at] razi.ac.ir