مصیب محمدی

مصیب محمدیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب محمدی دانشجوی رشته فقه و حقوق در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.