مصاحبه پذیرش دکتری گروه جغرافیا در رشته آب و هوا شناسی

مصاحبه پذیرش دکتری گروه جغرافیا در رشته آب و هوا شناسیمصاحبه پذیرش دکتری گروه جغرافیا در رشته آب و هوا شناسی در تاریخ هفتم و هشتم خرداد ماه در محل گروه جغرافیا برگزار شد. تعداد 22 نفر در مصاحبه پذیرش دانشجو دکتری سال 1396 حضور داشتند.