مسعود رحیمی

مسعود رحیمیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود رحیمی دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی جلسه پیش دفاع در تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/۱3 ساعت ۱4 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.