مسئول دفتر

مسئول دفتر
مسئول دفتر حوزه ریاست

جهانبخش خدایاری

تلفن:34265027-083
فکس:
34265027-083

آدرس: کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه اول-حوزه ریاست