مریم عمرملی

مریم عمرملیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مریم عمرملی دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.