مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان و ادبیات عرب

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان و ادبیات عرب 

 

 

 

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان گروه زبان و ادبیات عرب ورودی سال 92  در تاریخ 96/9/14 در گلستان فرهنگ و ادب دانشگاه برگزار گردید.