مراسم غبار روبی و نظافت نماز خانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسب حلول ماه مبارک رمضان

مراسم غبار روبی و نظافت نماز خانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسب حلول ماه مبارک رمضان