مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتازمراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز مورخ دوشنبه 98/9/11 در سالن فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد.