مراسم بازگشایی دانشکده و استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی

مراسم بازگشایی دانشکده و استقبال از دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلیاین مراسم که با حضور ریاست و معاونین محترم دانشکده و جمعی از والدین دانشجویان برگزار گردید چند روز متوالی ادامه داشت و در این ایام از دانشجویان نو ورود استقبال گرمی صورت پذیرفت و موجب آسودگی خیال والدین دانشجویان وآغاز ترم جدید با آسودگی خاطر هرچه بیشتر شد.