مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشکده

مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشکدهمراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشکده در تاریخ هفتم آبان با حضور مدیران و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تالار فرهنگ و ادب این دانشکده برگزار شد .