مدیر گروه الهیات

مدیر گروه الهیاتدکتر عباس حاج زین العابدینی

 

ایمیل: a.hzein [at] razi.ac.ir

 

شماره تلفن:08334283911