نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جغرافیا

نام و نام خانوادگی:دکتر ایرج جباری
پست الکترونیکی:iraj.jabbari@razi.ac.ir

کارشناس گروه جغرافیا : پروانه تندکار

ایمیل : p.tondkar@razi.ac.ir