محمد رسول قنادی

محمد رسول قنادیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد رسول قنادی دانشجوی رشته حقوق در تاریخ  شنبه ۹8/6/23 ساعت ۱4 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.