ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی دانشجو

ماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی دانشجوماده 17 آیین نامه آموزشی در خصوص غیبت کلاسی دانشجو

تبصره 1 : اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه آن درس حذف می شود.

اداره آموزش دانشکده