فرشته علی بیگی

فرشته علی بیگیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرشته علی بیگی دانشجوی رشته الهیات در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.