فتانه رستمی

فتانه رستمیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فتانه رستمی دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در تاریخ  دوشنبه ۹۷/۱۱/۱5 ساعت ۱3 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.