فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی و ضریب تأثیرها

فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی و ضریب تأثیرهاردیف                          عنوان فایل
1  91 تا 95                                               
2  96 تا 97