فایل راهنمای چگونگی دسترسی به تعداد استنادات و شاخص H توسط عضو محترم هیاُت علمی

فایل راهنمای چگونگی دسترسی به تعداد استنادات و شاخص H توسط عضو محترم هیاُت علمیردیف                          عنوان فایل
1   نحوه مشاهده مستندات                                       
2   ارکید
3   گوگل اسکولار