فاطمه فرجی

فاطمه فرجیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه فرجی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان شناسی در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱7 ساعت ۱0 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.