فاطمه صدیقی

فاطمه صدیقیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه صدیقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فقه  و حقوق در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱4 ساعت ۱0 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.