فاطمه دارستانی

فاطمه دارستانیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه دارستانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب در تاریخ دوشنبه ۹8/9/11 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.