فاطمه ایبک آبادی

فاطمه ایبک آبادیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه ایبک آبادی دانشجوی مقطع دکتری ادبیات فارسی در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۱6 ساعت ۱4 در سالن جلسات 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.