علی قادری

علی قادریبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی قادری دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.