علی شیرازی

علی شیرازیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی شیرازی دانشجوی حقوق  در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/23 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.