عضویت جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ

عضویت جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخانتخاب جناب آقای دکتر روح الله بهرامی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ تبریک می گوییم و برای ایشان سربلندی و موفقیت هرچه بیشتر آرزومندیم.