طاهره مجیدی پور

طاهره مجیدی پوربه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره مجیدی پور دانشجوی حقوق  در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/10 ساعت ۱1 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.