صفورا پور جعفری

صفورا پور جعفریبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم صفورا پور جعفری دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ  یکشنبه ۹8/6/24 ساعت ۱5 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.