صدور مجوز تاسیس رشته تاریخ ایران اسلامی در مقطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد)

صدور مجوز تاسیس رشته تاریخ ایران اسلامی در مقطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد)صدور مجوز تاسیس رشته تاریخ ایران اسلامی در مقطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به جامعه علمی دانشگاه رازی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک عرض می نمایم.

                                                                                                                      روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی