شیوه نامه و فرم های ارتقاء، تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

شیوه نامه و فرم های ارتقاء، تبدیل وضعیت و احتساب سنواتردیف                     عنوان فایل
1   فرم احتساب سنوات - 97
2   آیین نامه ارتقاء،تبدیل وضعیت و احتساب سنوات اعضاء هیات علمی 97
3   گزارش نامه علمی رازی 96-97
4   از پیمانی به رسمی آزمایشی - 97
5   از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی - 97