شیوه نامه های پژوهشی

شیوه نامه های پژوهشیردیف                     عنوان فایل pdf
1   بروزرسانی صفحه شخصی اساتید
2   راهنمای سامانه پژوهشی گلستان
3   راهنمای کم کردن حجم فایل
4   شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشکده
5   نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان