شیوه نامه های پژوهشی

شیوه نامه های پژوهشی



ردیف                     عنوان فایل pdf
1   آیین نامه ترفیعات - 1397
2   راهنمای اعطای ترفیع سالیانه - 1397
3   راهنمای ثبت خدمات اجرایی در سامانه - 1397
4   راهنمای ثبت فعالیت های فرهنگی در سامانه  - 1397
5   شیوه نامه ترفیع.فرهنگی - 1397