شیوا حیدری هلشه

شیوا حیدری هلشهبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیوا حیدری هلشه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ یکشنبه ۹8/12/5 در سالن اجتماعات شماره 3 ساعت 10:30 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.