شهین محمد سعید امین

شهین محمد سعید امینبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم شهین محمد سعید امین دانشجوی ارشد ادبیات فارسی در تاریخ یکشنبه ۹8/10/8 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 15 واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.