شهاب الهی سرمد

شهاب الهی سرمدبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای شهاب الهی سرمد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات و زبان فارسی در تاریخ دوشنبه ۹8/11/7 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.