سهیل دلفانی

سهیل دلفانیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سهیل دلفانی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.