سحر مطلوبی

سحر مطلوبیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر مطلوبی دانشجوی رشته علوم قرآن در تاریخ چهارشنبه ۹8/6/27 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.