سامان مصطفی پور

سامان مصطفی پوربه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان مصطفی پور دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ  شنبه ۹8/6/30 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.